Statut

STATUT

Stowarzyszenia „Instytut Rodzicielstwa”

 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

  §1

 1. Stowarzyszenie „Instytut Rodzicielstwa”, dalej zwane Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego Statutu.
 2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej Instytut Rodzicielstwa.

  §2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Toruń.

  §3

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem województwa kujawsko-pomorskiego.
 2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

  §4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

  §5

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

  §6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

 

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

§7

Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie modelu rodzicielstwa opartego na wiedzy, prowadzenie działalności edukacyjnej rodzin oraz organizacja przedsięwzięć edukacyjnych, naukowych i kulturalnych dotyczących rodziny lub rodzicielstwa, tworzenie warunków społecznych sprzyjających rodzinie i rodzicielstwu, promocja zdrowia i zdrowego trybu życia oraz współpraca z innymi podmiotami troszczącymi się o dobrostan rodzin.

§8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizację warsztatów, szkoleń i spotkań edukacyjnych lub popularyzatorskich,
 2. organizację wydarzeń kulturalnych, w szczególności festiwali, festynów, pokazów i wystaw,
 3. realizację kampanii społecznych i edukacyjnych,
 4. działalność na rzecz tworzenia podstaw prawnych sprzyjających rodzinie i rodzicielstwu,
 5. prowadzenie badań naukowych i popularyzację ich wyników,
 6. organizację konferencji, seminariów i wykładów naukowych lub popularnonaukowych,
 7. wydawanie książek, czasopism, broszur i publikacji elektronicznych,
 8. fundowanie stypendiów, nagród i wyróżnień,
 9. współpracę z innymi podmiotami troszczącymi się o dobrostan rodzin oraz wspieranie ich działań w tym zakresie.

 

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

  §9

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
 3. zwyczajnych,
 4. wspierających, 

§10

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty jej złożenia.
 3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w realizację celów statutowych Stowarzyszenia. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek trzech członków Stowarzyszenia.

§ 11

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 3. udziału w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 4. inicjowania działań Stowarzyszenia.

§12

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania aktywnego udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
 2. prezentowania postawy zgodnej z celami statutowymi Stowarzyszenia,
 3. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 4. uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
 5. regularnego opłacania składek.

§13

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§14

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
 2. wykluczenia przez Zarząd:
  1. z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający dwanaście miesięcy,
  2. z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
  3. ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.
 3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 4. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

§ 15

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§16

 1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§17

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§18

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 2 lata z możliwością ponownego wyboru.

 Walne Zebranie Członków

  §19

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku jako zebrania sprawozdawcze i co dwa lata jako zebrania sprawozdawczo-wyborcze. Zarząd zawiadamia członków o jego terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
 4. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane

  §20

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. uchwalanie zmian statutu,
 3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 9. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

Zarząd

  §21

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób.
 3. Walne Zebranie Członków wybiera Prezesa Stowarzyszenia spośród zgłoszonych kandydatów w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 4. Walne Zebranie Członków wybiera pozostałych członków Zarządu Stowarzyszenia spośród zgłoszonych kandydatów. Prezes proponuje kandydatów na stanowisko wiceprezesa i skarbnika Zarządu, których nominacje zatwierdza Walne Zebranie Członków.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

  §22

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
 2. zwoływanie Walnego Zebrania,
 3. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 4. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 5. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 6. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
 7. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
 8. ustalanie wysokości składek członkowskich.

Komisja Rewizyjna

§ 23

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

§24

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
 3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
 4. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie lub nie absolutorium Zarządowi,
 5. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,
 6. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

 

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa

 §25

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  1. składki członkowskie,
  2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
  3. dotacje, subwencje, udziały, lokaty
  4. dochody z działalności gospodarczej
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 4. Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służą wyłącznie realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczony do podziału między jego członków.

Działalność gospodarcza

  §26

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:
 1. działalności wspomagającej edukację – 85.60.Z,
 2. pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych – 85.59.B,
 3. pozostałej pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowanej – 88.99.Z,
 4. działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z,
 5. stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji – 70.21.Z,
 6. wydawania książek – 58.11.Z
 7. wydawania czasopism i pozostałych periodyków – 58.14.Z,
 8. pozostałej działalności wydawniczej – 58.19.Z,
 9. sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – 47.91.Z,
 10. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych – 72.20.Z.

Sposób reprezentacji

§27

 1. Do reprezentowania Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 2 § 27, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działający łącznie.
 2. Do reprezentowania Stowarzyszenia w postępowaniach administracyjnych lub sądowych oraz w kontaktach z organami administracji publicznej, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działający łącznie.

 

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

 

§28

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

§29

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

 

 

Statut przyjęto Uchwałą nr 2/2017 z dn. 12 kwietnia 2017 roku.

Późniejsze zmiany: § 27 Statutu zmieniono Uchwałą nr 6/2017 z dn. 12 maja 2017 roku.