Biblioteka Świadomego Rodzica

BIBLIOTEKA ŚWIADOMEGO RODZICA
Regulamin

I Postanowienia ogólne
1. Z Biblioteki Świadomego Rodzica mogą korzystać wszyscy rodzice, nauczyciele, opiekunowie, wychowawcy, którzy założą kartę biblioteczną,
2. Czytelnicy mają prawo do korzystania ze wszystkich zbiorów bibliotecznych bezpłatnie po założeniu karty. Założenie karty wiąże się z jednorazową opłatą zabezpieczającą na konto Stowarzyszenia w wysokości 20 zł tytułem: „wpłata na cele statutowe – biblioteka”. Wszystkie wpłaty z tym tytułem są wykorzystywane na rozwój biblioteki: zakup nowych książek, odkupienie książek zniszczonych.

Stowarzyszenie „Instytut Rodzicielstwa”
ul. Ścieżka szkolna 3a/4, 87-100 Toruń
Raiffeisen Polbank o. Toruń
33 1750 0012 0000 0000 3783 7075

3. Założenie karty i wypożyczenie książek jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu Biblioteki.
4. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie i miejscu ustalonym z czytelnikiem.

II Wypożyczenie zbiorów

1. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
2. Jednorazowo można wypożyczać 2 książki na okres 1 miesiąca. W uzasadnionych przypadkach Stowarzyszenie może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych książek z podaniem terminu ich zwrotu.
3. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią nowych zamówień można skontaktować się ze stowarzyszeniem drogą elektroniczną i prosić o sprolongowanie terminu zwrotu.
4. Czytelnik może zarezerwować potrzebną mu pozycję. Służy ku temu stosowny formularz on-line dostępny pod tym adresem: KLIKNIJ TUTAJ.
5. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.
6. Wobec czytelników przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie wypożyczeń aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji.
7. W przypadkach zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję albo inną wskazaną przez bibliotekarza.

Zatwierdzono uchwałą Zarządu Stowarzyszenia „Instytut Rodzicielstwa” z dnia 8.02.2018 r.

Opracowała Alicja Stańco-Wawrzyńska
Stowarzyszenie „Instytut Rodzicielstwa”